Contact

Groepsleider: Thomas De Meutter
E-mail: groepsleiding@chiroheikant.be
GSM: 0470/96 57 98

Groepsleider: Lauranne  “Ranne” Wuyts
E-mail: groepsleiding@chiroheikant.be
GSM: 0495/ 89 87 34

Verhuur jongenslokaal :Wannes “Bossie” van Bosstraeten
E-mail:verhuur@chiroheikant.be
GSM: 0497/06 61 36

Verhuur meisjeslokalen: Marie “from fire” Van Brandt
E-mail: verhuur@chiroheikant.be

GSM: 0472062041

Verhuur biertoog: Viktor “Viking” Ceulemans
E-mail: tent@chiroheikant.be
GSM: 04 91 07 94 07

Chirowinkel: Luca “Benny” Heylen
E-mail: chirowinkel@chiroheikant.be
GSM:  0471/08 95 81

Webmaster: Ward “Wakkie” Lemmens
E-mail: webmaster@chiroheikant.be
GSM: 0473/39.10.15

Administratie: Marlies Wuyts en Florian Dickens
E-mail: administratie@chiroheikant.be
GSM: 04/71 08 93 49

VB: Bert “Beire” Van Hove
E-mail: vb@chiroheikant.be
GSM: 0476/42.04.78